Χαρακτικά Laser

Επιφάνεια χάραξης:610x457 mm
Πάχος υλικού:229 mm
Laser Tube:30/40/50/60/75Watt 
Ανάλυση:75-1200dpi
Επιφάνεια χάραξης:610x305 mm
Πάχος υλικού:έως 127 mm
Laser Tube:30 / 50 Watt
Ανάλυση:75-1200dpi