Μέγιστη ταχύτητα κοπής:XY: 423 mm/s Z: 30 mm/s
Ωφέλιμη επιφάνεια κοπής:610 mm × 510 mm
Μέγιστο πάχος:10 mm
Μηχανισμός κίνησης:X/Y/Z/Θ 4 axis: DC servo motor
Περιγραμμική κοπή:Ναι